យល់ដឹង
ដើម្បី​ឱ្យ​ឆ្អឹង​សុខភាពល្អ ចូរ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​ទាំង​នេះ

11 កក្កដា 2018 ម៉ោង 14:36

កាល់ស្យូម និង​ផូស្វាត​ជា​សារធាតុ​រ៉ែ​ដែល​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​អោយ​ឆ្អឹង​មានការ​លូត​លាស់​​ល្អ ។ ឆ្អឹង​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​ទាំងនេះ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ឆ្អឹង​របស់​អ្នក​នៅ​ពេល​​ដែល​អ្នក​កំពុង​រីក​ [..អានបន្ត]